EKG jest to badanie przedstawiające czynność elektryczną serca w formie graficznego zapisu. Obraz taki przedstawia wychylenia od linii podstawowej, określanej jako linia izoelektryczna. Wychylenia te określone są symbolami: P, Q, R, S, T i U. Krzywa EKG stworzona na zapisie przedstawiona jest z zaznaczonymi załamkami. Każdy taki załamek odpowiada rozładowaniu elektrycznemu - depolaryzacji i naładowaniu elektrycznemu - repolaryzacji. 

Odprowadzenia - czyli co to właściwie jest? 

Odprowadzenia możemy podzielić na: jednobiegunowe i dwubiegunowe. W jednobiegunkowych elektrodą badającą jest ta +, jaką należy umieścić w miejscu badanego potencjału i elektroda obojętna, gdzie napięcie jej jest równe zeru. W dwubiegunowych, elektrody umieszcza się w punktach, gdzie jest różny potencjał, a dokonany zapis określa różnice potencjałów między punktami. 

Elektrokardiogramy posiadają w standardzie 12 odprowadzeń:

 • 3 kończynowe dwubiegunowe
 • 3 kończynowe jednobiegunowe
 • 6 przedsercowych jednobiegunowych 

Ukazane na zapisie EKG wyniki, przedstawiają linie izoelektryczne między załamkami i czas ich trwania określany jest jako odcinki, a sam zaś czas trwania odcinków i załamka to odstępy. 

wykres ekg 

Załamki - co określają poszczególne symbole?

Poszczególne załamki pozwalają określić konkretne informacje odnośnie pracy serca. I tak:

 • załamek P - tworzy się on na skutek depolaryzacji mięśniówki przedsionków szerzącej się z węzła zatokowo - przedsionkowego. W symbolice + widoczny powinien być w odprowadzeniach I, II i aVL, z kolei - w odprowadzeniu aVR. Jeśli kształt załamka P jest podwyższony, poszerzony, odwrócony lub dwuszczytowy, wówczas możemy mówić o zmianach patologicznych. Jak więc wygląda jego prawidłowy zapis? Czas trwania - 100mc,  amplituda - do 2,5mm w odprowadzeniach kończynowych i do 3mm w odprowadzeniach przedsercowych. Co może oznaczać nieprawidłowy zapis załamka P?
 • częstoskurcz
 • migotanie przedsionków
 • trzepotanie przedsionków
 • pobudzenie przedsionkowe
 • przerost prawego lub lewego przedsionka
 • zaburzenia przewodnictwa wewnątrz przedsionkowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • zahamowanie zatokowe
 • przewaga układu sympatycznego
 • załamek Q - jest to pierwszy ujemny załamek zespołu QRS
 • załamek R - est to pierwszy dodatni załamek zespołu QRS
 • załamek S - jest to drugi ujemny załamek zespołu QRS
 • załamek T - jest to załamek, który tworzy się w wyniku repolaryzacji komór, idąc w kierunk od nasierdzia do wsierdzia. Co może oznaczać jego niewłaściwy obraz? Przyczynami patologicznych zmian mogą być:
 • ostre niedotlenienie serca
 • hiperkaliemia
 • niedotlenienie mięśnia serca
 • zawał podwsierdziowy
 • zawał pełnościenny
 • blok odnóg pęczka Hisa
 • zespół QRS - tworzy się on pod wpływem depolaryzacji komór mięśnia sercowego. Jego norma wynosi do 0,10s. W przypadku niewłaściwości w jego zakresie, możliwe są takie stany, jak:
 • przerost lewej lub prawej komory
 • blok lewej odnogi pęczka Hisa
 • blok prawej odnogi pęczka Hisa
 • zawał tylnej ściany serca
 • pełnościenny zawał serca
 • niedoczynność tarczycy
 • uszkodzenie serca
 • zespół preekscytacji
 • załamek  U - ten związany jest z repolaryzacją włókien Purkiniego. Występuje on po załamku T i jest dodatni. Pojawia się w zapisie EKG sporadycznie. 

 

Odcinki w zapisie EKG - co one oznaczają?

Każdy z odcinków widocznych w wynikach zapisu EKG określa coś innego, co dla lekarza kardiologa ma niezwykle istotne znaczenie w interpretacji przeprowadzonego badania. I tak:

 • odcinek PQ - ten odcinek mierzony jest od końca załamka P do początku zespołu QRS. Określa on między innymi przejście depolaryzacji między węzłem przedsionkowo - komorowym i pęczkiem przedsionkowo - komorowym. Norma wynosi 50 ms. Patologiczny obraz oznaczać może:
 • blok przedsionkowo - komorowy I, II i III stopnia
 • zespół preekscytacji
 • rozkojarzenie przedsionkowo - komorowe
 • odcinek ST - ten odcinek mierzony jest od końca zespołu QRS do początku załamka T. Określa on między innymi wolną repolaryzację komór mięśnia sercowego. Norma wynosi 120 ms. Patologiczny obraz może oznaczać:
 • świeży zawał serca
 • ostre zapalenie osierdzia
 • niedotlenienie mięśnia serca
 • anginę Prinzmetala
 • tętniaka pozawałowego
 • zespół wczesnej repolaryzacji
 • blok odnóg pęczka Hisa
 • przerost i przeciążenie komór
 • odcinek TP - ten odcinek mierzony jest od końca załamka T do początku kolejnego załamka P. Określa on między innymi czas rozkurczu komór i przedsionków. 

 wykres elektrokardiografu

Odstępy - za co są odpowiedzialne ?

Poszczególne odstępy odpowiedzialne są za określone prace serca. W odczycie istotne znaczenie ma między odcinek:

 • odstęp PQ  - norma:150ms - jest to część krzywej, mierzona od początku załamka P, do zespołu QRS. Odpowiedzialny jest za przewodzenie depolaryzacji od węzła zatokowo - przedsionkowego do komór mięśnia sercowego
 • odstęp QT - norma: do 0,40s - określa on odległość od zespołu QRS do końca załamka T. Odpowiedzialny jest za czas trwania depolaryzacji i repolaryzacji komór mięśnia sercowego.
 • odstęp RR - określa odległość między wierzchołkami dwóch kolejnych załamków R. Określa czynność rytmu serca. 
 • odstęp PP - określa on odległość między wierzchołkami dwóch kolejnych załamków P. Odstęp PP powinien być równy odstępowi RR. 

W gruncie rzeczy EKG wydaje się być niezwykle skomplikowane w odczycie, ale tak naprawdę tylko dla laików. Kardiolog otrzymujący zapis EKG jest w stanie na jego podstawie uzyskać szereg niezwykle cennych informacji, które mogą potwierdzić lub wykluczyć stawianą diagnozę, bądź które mogą okazać się przydatne w przypadku kontrolowania leczenia danego schorzenia czy przypadłości. Najważniejszy jest tylko dobry aparat ekg, a ten w nowoczesnej technologii posiada w swojej ofercie sklep medyczny Kredos.